Sf. Iosif Imnograful: Canon de rugăciune la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

23 Aprilie 2020 / Patristica
Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Catedrala Bagrati, Kutaisi, Georgia (foto: pr. D. Bahrim) Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Catedrala Bagrati, Kutaisi, Georgia (foto: pr. D. Bahrim)

Canonul 1 al cărui acrostih este:

Primește lauda, sfinte Gheorghe, Iosif

Cântarea 1
Irmosul:

Pe cel ce se lăuda nebunește în răutate, l-ai legat cu luptele tale, dezleagă și legăturile învinuirilor mele cu rugăciunile tale pururea, mucenice Gheorghe.

Reazem aflându-ți piatra credinței, ai rămas neclintit la atacurile pedepselor, mucenice Gheorghe, te rog, reazem fii mie, cel clătinat de multe rele.  

În corurile purtătorilor de lupte cere să fim numărați și noi, mijlocind răscumpărare și milă, mucenice Gheorghe celor ce aleargă cu credință la caldul tău acoperământ.

A Născătoarei...

Mărită Fecioară, Cel singur nemuritor S-a arătat din tine întrupat, pe Acesta pururea roagă-L să  omoare cumplitele mele patimi ucigătoare, de Dumnezeu dăruită.

Cântarea a 3-a
Irmosul:

Este de netrecut oceanul chinurilor, dar tu l-ai trecut înot cu adierile Duhului, ancorând la țărmurile vieții, Gheorghe, la care roagă-te să fim duși și noi, cei ce te lăudăm pe tine.  

Știm că ai răbdat cele mai mari dureri și ai dobândit mare faimă, mare mucenice al lui Hristos, pentru aceea, ne rugăm: din cele mai mari rele izbăvește-ne pe noi, cu mijlocirile Tale.

Tare ai stat împotriva cinstirii celei necuvântătoare a idolilor morți, neurmând lor, mucenice Gheorghe, pentru aceea, strig ție, poartă grijă de sufletul meu cel mort, cu mijlocirile tale cele  purtătoare de viață, înțelepte.

A Născătoarei...

Este cu totul Bun Cel ce singur este neapropiat cetelor celor nematerialnice, Fecioară, și acum S-a făcut apropiat mie prin tine, pe Care roagă-L să mă izbăvească pe mine din înfricoșătoarea osândă.

Cântarea a 4-a
Irmosul:

La vremea luptelor, cu mintea curățită, văzându-L de-a dreapta ta pe Domnul, luptătorule al lui Hristos, nu te-ai clătinat, nici nu ai fost biruit, mucenice, ci ai săvârșit lupta cea bună și ți-ai împletit cunună de biruință.

Acum mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime, vrăjmași, pe care luptă-i, Gheorghe înțelepte, neîngăduind să mă cufunde în păcate, nici să mă împingă spre patimile cele de necinste, ca să te laud pe tine ca pe un ocrotitor al meu.  

Urci împreună cu toți sfinții la sălașurile cele cerești, după ce ți-ai dus în chip sfânt luptele tale, ci roagă-te să ni se dea nouă sfințenie și pace în Biserica ta cea preasfântă, nouă, celor ce chemăm cu sfințenie numele tău.

A Născătoarei...

Dogorește Hristos odrăslirea răutății, odrăslindu-Se din tine mai presus de minte, Pururea Fecioară. Pe El roagă-L să usuce din rădăcină odrăslirile gândurilor mele neroditoare, ca, după datorie, să te slăvesc pe tine.

Cântarea a 5-a
Irmosul:

Atacurile înșelării au înnegrit inima mea pe care împodobește-o cu toate frumoasele vederi, cel ce ești podoaba mucenicilor, Gheorghe înțelepte, ca să te laud pe tine.

Săvârșit-ai cu răbdare mari lupte, pentru aceea strig ție, preafericite Gheorghe, întărește cu rugăciunile tale smeritul meu suflet în lupta cea potrivnică.

Făcut-ai ruine locașul cel idolesc, sfinte Gheorghe, și ai ridicat locaș Domnului, pentru aceea, izbăvește de toată răutatea pe cei ce te laudă pe tine cu credință în Biserica ta.

A Născătoarei...

Iarăși, Sfântă Maică Fecioară, roagă-L pe Preasfântul Dumnezeu pe Care L-ai născut cu trup, ca pe un Dumnezeu și Făcător al nostru, să-i sfințească pe toți cei ce te slăvesc pe tine.

Cântarea a 6-a
Irmosul:

Norodul demonilor l-ai pălmuit cu tărie cu pălmuirea răbdării tale celei curate, făcându-te turn și fortăreață a Bisericii.

Tărie dăruiește-mi, înțelepte, cu sfintele tale rugăciuni, să cultiv pururea sufletul meu cu cerești cugete și fapte dumnezeiești, ca să te slăvesc pe tine.

Eram pribegind în calea păcătoșilor pururea, purtătorule de lupte al lui Hristos, ci tu, cu sfintele tale rugăciuni, m-ai întors și în căile păcii m-ai îndreptat.

A Născătoarei...

Grijești ca o vie, Curată, dumnezeiescul strugure, care ne picură nouă dulceața înfrânării și care face să înceteze beția răutăților, de Dumnezeu dăruită.

Cântarea a 7-a
Irmosul:

Harul tău să mă izbăvească de gheena, cu rugăciunile tale cele bine primite de Dumnezeu, sfinte Gheorghe, aprinde-mi în suflet dorul dumnezeiesc, stingându-mi toate plăcerile trupului, ca să te cinstesc pe tine pururea.

Eliberează-ne pe noi din toată vătămarea, cel ce cu viteaz cuget ai doborât toată sprânceana înălțată a demonilor, rugându-l pe Domnul să ne îndrepteze în toate căile cele bune.

O, înțelepte, fă rugăciune să aflăm noi dreptate în ziua cea înfricoșată, și să dobândim iertarea greșelilor din viață pe care au dobândit-o iubitorii celor bune, viața cea fără de sfârșit.

A Născătoarei...

Rai fiind tu, Fecioară, piatră înțelegătoare s-a desprins din tine - muntele cel numit oarecând de Daniel în chip arătat, și sfărâmând idolul înșelării, pe noi ne-a înnoit.

Cântarea a 8-a
Irmosul:

Groaznic zdrobit pe roată, sfâșiatu-ți-s-au mădularele tale cu vine de bou, și strujit fiind cu unghii de fier, nu ai cedat deloc chinurilor, ci te-ai preamărit, săvârșindu-ți lupta.

Harul dumnezeieștilor voiri, care a luminat mintea ta, a supus desăvârșit voirile trupului tău, Sfinte, pentru aceea, te rog, cu rugăciunile tale, întoarce-mă pe mine, cel ce mă supun păcatului.

Ești de neclintit în sfâșierile trupului tău, pentru aceea, pe mine, cel clătinat de atacurile vrăjmașului arată-mă neclintit, purtătorule de chinuri al lui Hristos, ca să te laud pe tine, ca pe un cald ocrotitor.

A Născătoarei...

Izbăvește-mă pe mine, preanevinovată, din noroiul patimilor celor stricătoare de suflet, din furtuna și întristarea cugetelor mele neroditoare și din toată răutatea potrivnicilor vrăjmași, ca pururea să te fericesc pe tine.

Cântarea a 9-a
Irmosul:

O, preafericite sfinte Gheorghe, ca pe un turn nesurpat, ca pe un stâlp nezdrobit, ca pe un adevărat luptător, ca pe nimicitorul vrăjmașului te lăudăm pe tine cu credință, cerând să primim răscumpărare păcatelor cu sfintele tale rugăciuni.

Sărutându-te pe tine ca pe un ocrotitor, pururea fiind îngrădit cu acoperământul tău, nu mă voi teme de rele, avându-te pe tine ajutor întru toate, în ispite, și primejdii, și în nenorocirile vieții, preafericite Gheorghe.

Înțelepte, ca prin niște raze de soare, luminezi întreaga făptură, precum soarele, pentru aceea, strig ție: pe mine, cel înnegrit cu multe păcate, sfinte Gheorghe, luminează-mă cu rugăciunile tale, deschizându-mi mie pururea ușile pocăinței.

Și acum...

Foc care porți pe Cel ce poartă toate, ca un heruvic tron de foc, de Dumnezeu dăruită, Curată, pe Acesta roagă-L fără încetare, să nu mă osândească pe mine, cel ce multe am păcătuit cumplit și care acum tremur, rogu-te, Buno, să mă izbăvească pe mine din osânda cea veșnică.  

[Traducere de Laura Enache, după textul păstrat în mss. Athous, Lavra, K 132. Volumul, aflat în pregătire la Editura Doxologia, din care face parte și acest canon va conține canoanele pe toate cele 8 glasuri scrise de Sfântul Iosif Imnograful și un important canon inedit al Sfântului Andrei Criteanul] 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular