Sfântul Maxim Grecul: Canon Paraclis la Preasfântul Duh

13 Iunie 2022 / Patristica

 

Sfântul Maxim Grecul

Canon Paraclis la Preasfântul, Dumnezeiescul și  Mângâietorul Duh, Cel închinat

 

Cântarea 1, Glasul al 4-lea

Irmosul:

«Cu dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre Legea cea scrisă de Dumnezeu. Că scuturând tina de pe ochii minții vede pe Cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântări».

Preasfântă  Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Cel ce cu mană pe Israel l-ai hrănit oarecând în pustie, Însuți umple-mi sufletul meu cel flămând, Stăpâne, de dumnezeiescul Duh, ca să-Ți slujesc Ție cu mulțumire pururea cu credință  curată și totdeauna să te slăvesc pe Tine.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Eu, Buno, pământ și cenușă fiind, întreit sfântă cântare cânt, împreună cu sfinții și nematerialnicii Tăi slujitori, pentru aceea, caută la robul tău și primește lauda, Sfântă Treime, singură nemuritoare, pururea închinată și preaslăvită.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Sunt biruit de patimile și duhurile durerii care tiranisesc sufletul meu. Mângâietorule Bune, Dumnezeule, Tu ești singura mea mântuire, toată slava și închinarea numai spre Tine le tind.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Sunt întunecat de cumplitele gânduri ale fărădelegii și zac cu durere în cădere jalnică, pentru aceea mă rog, Bunule, să fiu izbăvit degrab din neputința care stăpânește cugetele neputincioase ale minții mele, ca să te laud pe Tine cu cântări dumnezeiești.

Preasfântă Născătoare  de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Milostivește-te, Buno, strig ție, milostivește-te de mine, cel ce zac în adâncul cel fără fund al nebuniei și nepăsării, Născătoare de Dumnezeu, Marie, și din pustiirea acestuia izbăvește-mă pe mine, robul tău, cel ce cad la tine, Maică.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi!

Ceea ce în pântece fecioresc ai zămislit pe Cuvântul pe Care Tatăl L-a născut negrăit mai înainte de veci spre mântuirea noastră, Maică, izbăvește-ne pe noi cu mâna ta din robia desfrâului, ceea ce ești mai înaltă decât îngerii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Domnului Fiului tău, Curată, arată sufletul meu curățit de spini, ceea ce singură ești pământ sfânt și binecuvântat cu adevărat și arată-l pe el pământ roditor, prin mijlocirea ta, ceea ce ai născut viața tuturor.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«Rupt-a legăturile pântecelui celui sterp, și ocara cea greu de răbdat a celei bine-roditoare, numai rugăciunea prorociței Ana de demult, a celei purtătoare de duh umilit, către Cel Atotputernic și Dumnezeul cunoștinței»

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Cunoștința Treimii se află întru noi, renașterea chipului și asemănării  făpturii celei zidite, pe care, prin întrupare, Cuvântul a arătat-o locaș al dumnezeiescului har al Duhului celui dătător de viață.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Prin liniștea sufletului și prin cugetele evlaviei, împodobește mintea mea cu dumnezeieștile Tale daruri, Atotmilostive, ca să Te laud cu vrednicie, cu sfințenie, cum se cuvine Ție, Mângâietorului.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Plin fiind de patimile trupului, care spurcă sufletul meu, cer dezlegarea și ștergerea tuturor celor ce mă întinează, nepărtaș mândriei arată-mă pe mine Te rog pe Tine, Stăpânul și Judecătorul Dumnezeu. 

Preasfântă  Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Izbăvește cu sfintele și dumnezeieștile Tale frâie pornirile sufletului, cu hamul fricii Tale, strunește-mă, ca să-Ți aduc laude cu evlavie și cu cuget curat Ție, Binefăcătorului, Mângâietorule dumnezeiesc.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Cer să-mi luminezi ochii sufletului, pe care i-am stricat depărtându-mă de Tine în fărădelegi, totuși Tu luminează-mă, Soarele cel cu totul luminos al slavei celei dumnezeiești, pe mine, cel ce mă rog Ție cu credință, Mângâietorule dumnezeiesc.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi

Vino, Stăpână Maică, ceea ce te-ai arătat hrănitoare a Vieții celei cerești, și miluiește cu cercetarea ta, înviind cu harul tău cel bogat sufletul meu care duhnește, fiind omorât de patimi spurcate.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi

Iarăși depărtează lenea de la mine, robul tău, Maică, și degrab mă arată plinitor al poruncilor Fiului Tău celor dătătoare de viață, ager și veghetor întru toate, ștergând somnul sufletului meu.

 

Sedelne, Glasul al 2-lea

Cele de sus căutând...

Pe Viața tuturor, pe Duhul cel Preasfânt, izvorul cel veșnic care izvorăște dumnezeieștile daruri, pe Cel de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, Cel ce este din veac, cu laude și cu cântări să-L lăudăm cu credință, preamărindu-L ca Dumnezeu.

Mă închin Ție, Dumnezeule, Împărate, Dumnezeule Mângâietorule, miluiește și mântuiește pe cei ce Te mărturisesc pe Tine Dumnezeu și se închină cu credință bunătății Tale, din primejdii izbăvește-i pe ei, Cela ce ești mărime nemăsurată a bunătății.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

«Împărate al împăraților, Unule dintr-Unul singur, Cuvinte, Cel ce ai ieșit din Tatăl cel nepricinuit, pe Duhul Tău, pe Cel întocmai puternic, Cel adevărat Făcător de bine, L-ai trimis Apostolilor celor ce cântă: Slavă puterii Tale, Doamne!»

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Chemându-i pe sfinții Tăi în cămara de nuntă cea cerească, Doamne, doresc să mă învrednicești să aud și eu chemarea Ta, Stăpâne Atotțiitorule, pentru marea milă a milostivirii Tale, ca să-Ți cânt Ție, slavă puterii Tale, Doamne.

Preasfântă Treime, Dumnezeule, mântuiește-ne pe noi

Umplând de dumnezeiască slavă pe robul Tău cel osândit, Bunule, l-ai mântuit după ce l-ai căutat și l-ai aflat în înșelarea începătorului răutății, pentru aceea, întărește sufletul meu gârbovit de necazuri, înălțându-l spre cele de sus cu puterea Ta, Preasfântă Treime.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi.

Fiindcă mult am greșit, mult am păcătuit Ție, pironește-mi cu frica Ta cugetele cele ticăloase și gândurile ticălosului meu trup, spăimântează-mă cu viitoarele cazne, ca să cânt Ție: Slavă puterii Tale, Doamne!

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Mie, celui ce am greșit Ție, îndrăznire dăruiește-mi și lumină, ștergând păcatele mele și neputințele, cu harul Tău, Mângâietorule, și cu acoperământul Tău, miluiește-ne pe toți robii și rugătorii Tăi.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe  noi.

Păcătuit-am, Maică, eu, robul tău care cad la tine, și acum cer: îmbogățește sufletul meu cel însetat să dobândească darul dumnezeiesc, Prealăudată, ceea ce pleci la pământ sprânceana înălțată a mândriei, ca să strig Ție, bucură-te căruța smereniei.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi

Arată-mă pe mine locaș sfânt al Fiului tău, Curată, curățind sufletul meu de nenumărate pete și slobozește-mă din gheena focului celui pururea arzător, ca să strig ție: Bucură-te, Prealăudată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi

Pe mine, ticălosul, cel ce m-am îndepărtat de Domnul, izbăvește-mă, Curată, din întunericul înșelării, iar cu rugăciunile tale cele atotputernice, întărește în sufletul meu dragostea și frica lui Dumnezeu, ca să strig ție: Bucură-te!

Cântarea a 5-a

Irmosul:

«O, fii cu chipuri luminate ai Bisericii! Primiți curățire izbăvitoare de păcate, roua Duhului de foc însuflată. Că acum a ieșit Legea din Sion, harul Duhului cel în chip de limbi de foc».

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Te rog pe Tine, Treime, îndreptează viața mea spre poruncile Tale cele mântuitoare și luminează sufletul meu, ca Ceea ce ești veșnică, cu lumina Ta preacurată, care luminează toată făptura cu sfintele străluciri și cu fulgerele dumnezeirii Tale.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Eu, cel legat cu întunericul păcatelor, strig Ție: prin bunăvoirea Ta, Preabunule, luminează-mă, ușurează-mă, cu mila Ta, din greutatea lanțurilor mele, Cela ce ești Izvorul vieții, și picură-mi dulceața bunătății Tale.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Biserică a harului Tău fă sufletul cel întunecat al robului Tău, Mângâietorule, alungând întunericul cumplitei nebunii, luminându-mă cu lumina, ca Unul care ești izvorul luminii și cinstit împreună cu Tatăl și cu Cuvântul.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Dumnezeule Bune, ziua și noaptea spurcatele mele fapte și cuvinte mișcă spre mânie îndelunga Ta răbdare față de mine, pentru aceea, stăruind, cad la Tine și strig Ție: Slobozește-mă din această necinste vrednică a fi urâtă.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi

Cu înălțimea puterii Tale, întărește sufletul meu cel muncit în necaz, ridicând pornirile minții mele din somnul păcatului, întărindu-le pe acestea, Bunule, Cel ce singur ești puternic, Cel ce ridici morții.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi

Cad la tine, ceea ce singură ai născut izvorul a toată înțelepciunea, Curată Fecioară Prealăudată, sufletul robului tău care pururi se clatină învață-l să cugete drept și întoarce-l la Fiul tău, căci sunt călcător al dumnezeieștilor porunci.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe  noi

Au năvălit asupra mea gândurile răutății, lovind sufletul cu chin fără milă, la tine scap însă, Curată Maică a Dumnezeului meu, și cer ajutor din cer, să mă îmbogățești cu învățături bineplăcute Fiului tău.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

«Curățire și mântuire, Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă, din Fecioară; că precum pe prorocul Iona întreg l-ai scos din fiara cea din mare, așa să scoți din stricăciune pe Adam cel căzut, cu tot neamul»

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Sunt biruit de patimile trupului, Mântuitorul meu, fiind cufundat în cel mai de pe urmă adânc, Te rog pe Tine fierbinte: Tu Însuți fă-mă viu, adăpând sufletul meu cel ars cu șuvoaiele Izvorului Tău dătător de viață.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Cu adevărat Tainele Tale sunt vrednice de mare tăcere. Căci trei sunt Persoanele unite în chip de negrăit fără de amestecare într-o singură dumnezeire, Treime fără de început, mântuiește făptura Ta din țărână.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Deopotrivă cu Tatăl este Cuvântul împreună cu Duhul Sfânt dintru toți vecii, strălucind dintr-un singur Început, rămânând despărțiți în persoane, slavă Ție, o, Treime, dumnezeiască Monarhie.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Dă-mi mie roade de pocăință, Mângâietorule, curățind, Bune, sufletul și viața mea cea spurcată de spurcatul vrăjmaș, precum și pornirile cele spurcate din tinerețe care m-au umplut pe mine de toată întinăciunea în multe feluri.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Vai mie, nenorocitului, cel ce am mintea stăpânită de cumplită tulburare și care am căzut în tot felul de rele, purtat încoace și încolo ca o corabie de marea zbuciumată de valuri și de vânturi puternice, Mângâietorule Bune, izbăvește-mă pe mine grabnic.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Izvor al oricărei sfinte dăruiri și milostiviri fiind, Curată, pleacă-L pe Fiul tău asupra celui ce zace și trăiește în cădere înfricoșată și fă-L pe El să-l miluiască pe cel ce în chip fără de minte a călcat jurămintele cele către Dumnezeu, Preanevinovată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Alungă de la sufletul meu atacurile vrăjmașilor celor nevăzuți dezlănțuite asupra mea, Curată Fecioară, prin puterea ta cea nebiruită, Maică fără de bărbat, dând robului tău armele cele dumnezeiești și duhovnicești, plecând pe Fiul tău.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

«Cu un glas a răsunat viersul organelor, spre a cinsti idolul cel din aur făurit și neînsuflețit, iar harul cel purtător de lumină al Mângâietorului ne îndeamnă să grăim cu evlavie: Treime Una, deopotrivă puternică și fără de început, binecuvântată ești!»

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Templu al Tatălui arată-mă, Mântuitorule, Cuvinte – liber de patimi și de răutatea purtărilor, îmbogățindu-mă cu sfintele daruri ale dumnezeiescului Mângâietor pe mine, cel ce cânt Ție cu bucurie: Dumnezeul Părinților noștri, binecuvântat ești.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Miluiește, Mântuitorule, inima mea cea mai învârtoșată decât piatra și decât fierul nezdrobit și umple-o de dulceață, ca, mântuit, să strig Ție, singurului Binefăcător: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Ca să cinstim cu bucurie deoființimea împreună-veșnică a Tatălui, a Fiului și a Duhului, trei dumnezeiești persoane într-o singură ființime, cu glas mare cântând, binecuvântăm: Dumnezeul părinților, binecuvântat ești!

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Aruncat ca un rob în obiceiul cel rău și păcătos, rugându-mă, cad la Tine, Mântuitorule Bune, Stăpânul a toate, cerându-Ți să fiu slobozit din toată fapta cea spurcată, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești!

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Cu bunăvoirea Ta și cu atotputernica Ta mână întărește sufletul muncit de păcat al netrebnicului Tău rob, ca, mântuit, slăvindu-Te pe Tine, să strig: Dumnezeule, binecuvântat ești!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Fecioară de Dumnezeu dăruită, umple de lumină, de cugetare la Dumnezeu și de fierbinte pocăință mintea și sufletul meu întunecate de păcat, ca să cânt ție împreună cu Arhanghelul: Bucură-te, Stăpâna tuturor, bucură-te, Binecuvântată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Omoară, cu harul Mângâietorului, cugetele mele pătimașe și mișcările nelegiuite ale trupului, căci putere ai, ca una care ai născut pe Dumnezeu, ca să cânt ție, cu sfântă, dumnezeiască cuviință, acum și pururea: Slavă ție, Preacurată!

Cântarea a 8-a

Irmosul:

«Chipul în trei străluciri al dumnezeieștii Stăpâniri, dezleagă legăturile și răcorește văpaia, tinerii cântă, și toată făptura cea zidită binecuvântează pe Unul Mântuitorul și a toate Ziditorul, ca pe un Făcător de bine».

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Iisuse Dumnezeule, lumină ești celor întunecați, pentru aceea, curățește și inima mea de rușinoasa silnicie a cugetelor celor fărădelege, ca să strig Ție cu inimă curată: Făcătorule a toate, Ție Unuia Ți se cuvine slavă!

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Ritorii, împreună cu nematerialnicii Tăi liturghisitori, Preaînaltă Treime, Sfântă și Unică, ceea ce ai întemeiat lumea numai cu cuvântul, să cântăm laudă, lăudând puterea Ta noi, robii Tăi, cei ce suntem praf și cenușă.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Izbăvește-mă de atacurile vrăjmașilor celor nevăzuți care mă biruiesc și mă nimicesc, pogoară-Te și seamănă harul Tău, Preacurate Mângâietorule, Dumnezeule.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Cele din rugăciune, le cer și eu de la Tine, ca să le împlinesc cu dragoste și cu frică, iar Tu învredincește pe robul Tău de lumina mângâierii, pogoară-Te și mă întărește cu razele Tale, Dătătorule de lumină, Preacurate Mângâietorule, Dumnezeule.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

A ridicat asupra capului meu cel nenorocit Veliar cugetele patimii slavei deșarte, dar Tu, Stăpâne al îndurărilor, vindecă sufletul meu, cel tulburat de săgețile spurcaților demoni, în ce chip știi Tu, Bunule.  

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Preacurate și dumnezeiesc Mângâietorule, nu mă depărta de harul Tău pe mine robul Tău și rugătorul Tău, cel ce am întrecut pe desfrânata și pe Esau în fărădelege și care alerg la mângâierea darurilor Tale, pe care dăruiește-o mie și arată-mă pe mine pocăit.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Izbăvește pururea Fecioară, pe robul tău cel iubitor de păcat mai presus de toți oamenii, căci la tine scap, Prealăudată Fecioară, ca una care ești nădejdea sufletului meu și dorul Vieții celei dintru tine, al Fiului și Dumnezeului Tău.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Te laud pe tine Curată, pururea Fecioară, și te rog: ca cea mai bună maică iubitoare de fii, arată-mă prieten al lui Dumnezeu, al vieții virtuoase și al Adevărului Care mântuiește și Care mă îndreptează pe mine, ticălosul, în dragoste și în frică.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

«Bucură-te, Stăpână, lauda maicilor și fecioarelor, căci toată gura cea binegrăitoare și bine viersuitoare, ritorisind, nu te poate cânta după cuviință. Căci amețește orice minte a cugeta la nașterea ta, pentru aceea cu un glas pe tine te slăvim»

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Mântuitorule, mântuiește-mă, nădejdea sufletului meu, nu mă lipsi pe mine de dumnezeiasca Ta bucurie, că Tu ești lumina și ocrotirea noastră, cu rugăciunile cele curate ale Preacuratei Tale Maici, ca pe Tine cu un glas să Te slăvim.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Te laud pe Tine, împreună cu Puterile cele cerești, eu, robul Tău, cel ce sunt praf și cenușă, cel ce zac mai prejos de toți, ținut de frică, și mă închin Ție, strigând cu dragoste: Doamne, Dumnezeule, Treime Sfântă, slavă Ție.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Te rog pe Tine, slăvindu-Te și închinându-mă Puterii Tale celei nezdrobite și dumnezeieștii Tale slave, Dumnezeul meu, mântuiește-mă de blestem pe mine, cel vrednic de zeci de mii de osânde, Preaînalte, ca într-un glas să Te slăvesc pe Tine.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Învață-mă îmbunătățirea năravurilor și învățătura Legii Tale și înțelesul dumnezeieștilor Tale dogme, Mângâietorule, ca în chip bineplăcut lui Dumnezeu să Te laud pe Tine ca pe Dumnezeu, ca pe Unul din Sfânta Treime, pe Care într-un glas o slăvim.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Învrednicește-mă să văd slava drepților Tăi care au bineplăcut Ție și dăruiește-mi să Te laud pe Tine împreună cu ei la cereasca prăznuire, dumnezeiescule, Preasfinte Mângâietorule, Îți cere Ție robul Tău, ca într-un glas să Te slăvim.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi!

Înfrumusețează-mă, preschimbând răutatea sufletului meu, alungă de la el frica de cel rău, șterge orice neputință și cu cununa virtuților, Mângâietorule, împodobește-mă, ca într-un glas să Te slăvim.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Dăruiește biruință și, deopotrivă, tămăduiește nenorocitul suflet stricat de patimi al robului tău, Preanevinovată Fecioară, cu rugăciunile tale cele sfinte pentru cel ce strigă ție ca unei Maici, ca într-un glas să te slăvim. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Rogu-mă, vezi această rugăciune a săracului tău rob și du-o Mângâietorului, Maică neispitită de bărbat, ca ceea ce ești dumnezeiască mijlocitoare a oamenilor către Dumnezeu, ca într-un glas să te slăvim.

Traducere de monahia Parascheva Enache din volumul: Αγίου Μαξίμου του Γραικού, Κανών Παρακλητικός εις το Θείον και Προσκυνούμενον, Πανάγιον και Παράκλητον Πνεύμα, Arta, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular